Posvätná vysviacka (kňazstvo)

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku. Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu - po svätej spovedi).


Účinky svätej spovede

1. Nezmazateľný duchovný znak

2. Udeľuje posvätnú moc

3. Rozmnoženie posväcujúcej milosti

4. Špeciálne milosti - aby mohli prinášať obetu, plniť službu Božieho slova