Sviatosť Pomazania chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: "Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen." Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum - eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.


Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Túto sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.


Účinky pomazania chorých

1. Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia

2. Spojenie s Kristovým utrpením

3. Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti

4. Prijatie duchovnej úľavy - chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení

5. Odpustenie hriechov

6. Príprava na poslednú cestu

7. Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka