Úloha miništranta pri sv. omši


Úloha miništranta pri úvodných obradoch:

V sprievode na slávnostú svätú omšu s kadidlom miništranti nesúci kadidlo a loďku idú pred kňazom. Týchto miništrantov nazývame turifer a navikulár. Turifer nesie voľne zavesené kadidlo v pravej ruke; musí dávať pozor, aby sa veľmi nekývalo. Navikulár nesie ľoďku s tymiánom (navikulu); drží ju oboma rukami asi vo výške bránice. Sprievod sa pred oltárom zoradí tak, aby v strede bol kňaz. Ak je prítomný diakon, ten stojí vedľa kňaza. Všetci si naraz pokľaknú pred svätostánkom. Potom sa otočia k oltáru, uklonia sa a kňaz i diakon si ho uctia bozkom. Potom miništranti odídu na svoje miesta. Pri slávnostnej svätej omši s kadidlom turifer podíde k celebrujúcemu kňazovi, otvorí kadidelnicu, zdvihne ju do takej výšky, aby kňaz bez problémov mohol nasypať z navikuly tymián do kadidelnice. Turifer a navikulár sa postavia na bok a počkajú, kým im po incenzovaní oltára kňaz kadidelnicu nevráti. Kňaz po nasypaní tymiánu do kadidelnice incenzuje oltár zo všetkých strán v sprievode najbližších miništrantov, a ak je prítomný diakon, aj v jeho sprievode. Počas incenzovania oltára veriaci i miništranti stoja a spievaja sa úvodná sloha omšovej piesne. Miništranti mojú zložené ruky. Keď sú už všetci na svojich miestach, celebrant aj veriaci sa prežehnajú. Po pozdrave Pán s vami nasleduje úkon kajúcnosti, vzývanie Pána, v nedele i vo sviatky oslavná pieseň a kolekta. Pri týchto obradoch miništranti stoja so zloženými rukami.


Úloha miništranta pri bohoslužbe slova:

Po kolekte a odpovedi veriacich slovom Amen sa všetci - aj miništranti - posadia. Lektor pomalými krokmi podíde k ambone, kde prednesie prvé čítanie. Pretože tieto predpísané state zo Svätého písma často číta miništrant, treba niečo povedať o spôsobe čítania. Božie slovo sa má čítať zreteľne a zrozumiteľne, treba dodržiavať všetky pravidlá o vetnom i slovnom prízvuku, dĺžke slabík a správne mäkčiť. Treba správne čítať oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety. V našich kostoloch je všade ozvučenie, to znamená, že Božie slovo sa číta do mikrofónu. Spôsob čítania do mikrofónu sa treba naučiť vopred. Po prvom čítaní nasleduje medzispev, ktorý spieva spevák - organista alebo zbor z vhodného alebo vyhradeného miesta prezbor. Medzispev sa môže aj recitovať. V nedele a vo sviatky sa číta aj druhé čítanie a až potom nasleduje tretie čítanie z evanjelia. Vždy sa však pred čítaním z evanjelia spieva alebo recituje verš Aleluja, pri ktorom všetci - veriaci i miništranti - stoja. Evanjelium číta na svätej omši biskup, kňaz alebo diakon. Akolyti so zažatými sviecami sprevádzajú kňaza alebo diakona k abone a postavia sa vedľa neho tak, aby mu neprekážali a ani ho nezatieňovali. Turifer a navikulár už počas spevu Aleluja môžu prísť s kadidelnicou a s navikulou k ambone tak, aby stáli po pravej strane kňaza (diakona). Kňaz (diakon) po slovách Čítanie zo sväthého evanjelia podľa . . . nasype tymián do kadidelnice a incenzuje Evanjeliár. Potom turifer i navikulár pomalými krokmi a pokľaknutím pred svätostánkom odídu do sakristie. Pripomíname, že turifer a a navikulár pri každom podaní navikuly alebo kadidelnice i po každom prijatí týchto predmetov sa kňazovi (diakonovi) uklonia. Počas čítanie evanjelia všetci miništranti stoja so zopätými rukami. Po čítaní evanjelia a po odpovedi veriacich miništranti si naraz sadnú. Ak je prítomných viac kňazov, miništranti si sadajú naraz s nimi. Akolyti po skončení čítania z evanjelia dôstojnými krokmi odídu a horiace sviece položia na prípravný stolík. Postavia sa alebo si sadnú na vopred určené miesto. Po prečítaní state z evanjela nasleduje homília, ktorú prednáša biskup, kňaz alebo diakon. Počas homílie miništranti sedia a pozorne počúvajú. Pri vyznaní viery miništranti sedia, keď sedí kňaz, a stoja keď kňaz stojí. Počas modlitieb veriacich všetci i - miništranti - stoja so zopätými rukami. Modlitby veriacich začína a zakončuje kňaz. jednotlivé prosby prednáša buď diakon, alebo miništrant, prípadne niekto z veriacich. Prosby veriacich sa prednášajú z ambony, alebo z miesta pre sedadlá.
Úloha miništranta pri bohoslužbe Eucharistie

1. PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

Po modlitbách veriacich kňaz i prisluhujúci sa posadia. Určení miništranti prinesú z prípravného stolíka obetné dary a pripravia oltár na slávenie Eucharistie. Na oltár prinesú kalich, v ampulkách víno a vodu, tácku na umývanie rúk a šatôčku na utieranie rúk prípadne misku s hostiami a cibórium, ako aj misál. Pri slávnostnej svätej omši tieto dary prinášajú veriaci v sprievode. Bisku ich prijme posediačky a odovzdá ich diakonom alebo prisluhujúcim. Po prinesení obetných darov kňaz (biskup) pristúpi k oltáru a nasledujú modlitby kňaz (biskup) pristúpi k oltáru a nasledujú modlitby kňaza nad chlebom (nad hostiami) a modlitbou nad vínom kňaz musí do kalich naliať víno a trošku vody. Miništrant, ktorý stojí na pravej strane celebrujúceho kňaza, mu podáva ampulky s vínom a s vodou tak, aby ich mohol bez problémov uchopiť, t.j. ampulky podáva uškom ku kňazovi. Najprv podáva ampulku s vínom potom ampulku s vodou. Ak sa vo svätej omši používa kadidlo, turifer a navikulár prinesú kadidelnicu s navikulou a ostavia sa vedľa seba napravo od celebranta. Turifer podvihne otvorenú kadidelnicu tak, aby kňaz (biskup) mohol ľahko nasypať tymián do kadidelnice z loďky, ktorú mu podá otvorenú. Po nasypaní tymiánu turifer kadidelnicu zatvorí a pdodá ju celebrujúcemu kňazovi (biskupovi). Turifer i navikulár odídu na vopred určené miesto ,a ak asistuje pri svätej omši diakon, čakajú na vrátenie kadidelnice. Ak kňaz slúži svätú omšu bez diakona, sprevádzajú kňaza pri incenzovaní oltára a kríža. Postup pri incenzovaní: celebrujúci kňaz (biskup) incenzuje ako prvé obetné dary, potom oltár tak, že začína od svojej pravej ruky a s prerušením incenzuje kríž a pokračuje v incenzovaní oltára. Potom incenzuje diakon alebo miništrant celebrujúceho kňaza (biskupa) a napokon zhromaždený ľud. Pri incenzovaní celebrujúceho kňaza (biskupa) treba dodržať tieto pravidlá:


1. Miništrant má stáť asi meter od kňaza (biskupa).
2. Na začiatku incenzovania urobí úklon smerom ku kňazovi (biskupovi).
3. Držadlo kadidelnice drží v ľavej ruke a pravou rukou chytí retiazky spájajúce držadlo s nádobkou, pričom asi 15 cm nad nádobkou retiazky spojí.
4. Ľavú ruku s držadlom má máť vo výške brady a pravou robí kmity s nádobkou.
5. Vzdialenosť medzi pravou a ľavou rukou má byť taká, aby retiazky kadidelnice voľne vyseli.
6. Počet incenzoania nie je určený. Zväčša sa incenzuje od kňaza po dvoch kmitoch na tri strany: naľavo od kňaza, napravo od kňaza a priamo na neho.
7. Po incenzovaní kňaza miništrant urobí úkoln hlavou smerom ku kňazovi.
8. Po incenzovaní celebranta naseduje incenzovanie kncelebrujúcich kňazov tak, že miništrant podíde ku každému kňazovi osobitne.
9. Napokon sa incenzuje zhromaždený ľud.Po incenzovaní kňaza (kňazov) a vericich turifer s navikulárom odnesú kadidelnicu do sakrestie. Počas incenzovania prítomných veriacich miništrantov stojaci po pravej strane kňaza prinesú ampulku s vodou, misku a šatôčku (lavabo). Jeden miništrant pridržiava misku pod rukami kňaza a súčasne zhora mu naleje trochu vody. Druhý minštrant podá kňazovi rozprestreté lavabo. Vodu z misky miištrant vyleje na vopred určené misto, poskladá lavabo a položí ho na ampulky. Misku, ampulky a lavabo odnesie na prípravný stolík, prípadne na miesto, ktoré určí miestny duchovný. Po tomto úkone sa miništranti postavia na svoje miesta. Kňaz vyzve veriacich k modlitbe slovami: Modlite sa , bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Po odpovedi ľudu nasleduje modlitba nad obetnými darmi, ktorou sa zakončí prvá časť bohoslužby Eucharistie. Počas tejto časi svätej omše miništranti, ktorí posluhujú priamo pri oltári, stoja a vykonávajú opísané služby. Miništranti, ktorí priamo tieto úkony a slžby nevykonávajú, môžu sedieť na svojich sedadlách. Ak ide o svätú omšu s kadidlom, pri incenzovaní všetci miništranti stoja a môžu si sadnúť až po incenzovaní veriacich, pretože počas incenzovania všetci stoja.2. EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Eucharistická modlitba sa začína vzdávaním vďaky čiže prefáciou, naseduje chválospev (Svätý, svätý, svätý . . .) a potom vlastná eucharistická modlitba. V Rímskom misáli sa uvádzjú štyri eucharistické modlitby. Ak miestny duchovný neručí ináč, miništranti počas eucharistickej modlitby stoja spolu s veriacimi. Počas konsekrácie čiže premenenia všetci kľačia. Pri druhej , tretej a štvrtej eucharistickej modlitbe si všetci miništranti naraz kľaknú, keď kňaz žehná malým krížom chlieb (hostie) a víno. Vericich na to upozorní jeden z miništrantov zvončekom alebo gongom. Uvažuje sa prijať úzus, aby si miništratni naraz kľakli, keď kňaz vystrie ruky nad obetnými darmi. Keď kňaz zloží ruky, jeden z miništrantov zvončekom alebo gongom upozorní vericich, aby si všetci kľaknutím uctili tajomstvo premenenia. Miništranti majú vstať, keď kňaz vstáva pri pokľaknutí pred vínom premeneným na krv Ježiša Krista. U nás je však zvykom , že miništranti i veriaci ľud vstávajú až po odpovedi zhromaždených na výzvu kňaza: Hľa, tajomstvo viery. Ak je svätá omša s kadidlom, turifer i navikulár prídu včaššie pred oltár. Kľaknú si spolu s diakonom a miništrantami v strede oltára tvárou k oltáru. Navikulár nasype tymian do kadidelnice a turfer tromi kmitmi incenzuje pri podzvihovaní telo i krv Pána Ježiša. Pri tomto incenzovaní miništrant kľačí. Na začiatku i na konci incenzovania sa ukloní hlavou. Ak je prítomný diakon, incenzuje diakon. Turifer i navikulár vstavnú spolu s miništrantmi, pokľaknú pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou a odídu do sakrestie. Pri pozdvihovaní jeden miništrant dáva opäť znamenie prítomným zvončekom alebo gongom.3. OBRAD SV. PRIJÍMANIA

Obrad svätého prijímania tvorí modlitba Pána, znak pokoja, lámanie chleba, modlitba pred svätým prijímaním, vysluhovanie svätého prijímania a modlitba po svätom prijímaní. Po skončení modlitby pred svätým prijímaním kňaz i miništranti si kľaknú a kľačiadovtedy, kým celebrujúci kňaz neprijme krv Pána Ježiša. Postavia sa keď kňaz položí kalich na oltár. Miništranti si po svätom prijímní sadnú na svoje sedadlá, kým ostatí veriaci prijímajú. Vopred určení miništratni držia paténu pri svätom prijímaní veriacich. Pri tomto úkone musia dbať, aby:


1. neobmedzovaní kňaza v pohybe,
2. nenarážali paténou prijímajúcich do hrdla,
3. voľnú ruku mali položenú na hrudi (nehýbu ňou, nemajú ju založenú v bok a pod.),
4. paténu vždy držali rovno, aby z nej nemohli spadnúť úlomky z premenenej hostie.


Po prijímaní veriacich zvyšné premenené hostie kňaz (diakon) uloží v cibóriu do svätostnáku. Potom kňaz (diakon) purifikuje - vyčití kalich, patény a iné nádoby použité pri svätom prijímaní. Pri purifikácii sa používa voda, ktorú miništrant naleje do kalicha kňazovi (diakonovi) z ampuliek. Čisté liturgické nádoby miništrant odnesie na prípravný stolík. Po tomto úkone naseduje chvíľka ticha. Nakoniec kňaz prednesie modlitbu po svätom prijímaní.
Úloha miništranta pri záverečných obradoch:

Záverečné obrady svätej omše sú požehnanie a prepustenie. Po prepustení veriacich kňaz podíde do stredu oltára, miništranti sa zoradia tak, ako boli pred oltárom na začiatku svätej omše. Kňaz pobozká oltár, splu s miništrantmi sa ukloní a všetci pokľaknú pred svätostánkom a v sprievode odchádzajú v rovnakom poradí ako prišli.