Spoločenstvá vo farnosti


V našej farnosti pôsobia členovia:
Spolku svätého Vojtecha
Rodina Nepoškvrnenej
Bratstvo Božského srdca Ježišovho
Spoločenstvo ružencového bratstva


Mnohí jej členovia majú častokrát mnohé otázky. Našiel som niektoré podnety, ktoré pevne verím, že všetkých členom RB napomôžu. V blízkej dobe sa budem venovať aj ostatným spoločenstvám, kde sa dozviete jej históriu a poslanie.
Mnohí ľudia sa radi a často modlia posvätný ruženec. Mali by sa stať členmi ružencového bratstva?


Nie je to nutné, hoci vstup do ružencového bratstva im rozhodne možno odporúčať. Posvätný ruženec je v Cirkvi mimoriadne obľúbená a osvedčená modlitba, ktorá pomáha každému, kto sa ju úprimne modlí. Členstvom v ružencovom bratstve sa však stáva životným programom a tým ešte účinnejším prostriedkom na sebazdokonaľovanie konkrétneho človeka, jeho duchovného života, ale aj životov jemu blízkych bratov a sestier v Kristovi. Ružencové bratstvo je totiž združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá a navzájom sa snažia o neustály pokrok v láske k Bohu i ľuďom. Duchovné priateľstvá, komunity blízkych ľudí, sú na spoločnej ceste obyčajne silnejšie ako osamelí bežci. Napokon človek je tvor spoločenský a potrebuje pre svoj život aj druhých.Čo o aktívnom členstve v ružencovom bratstve hovoria Stanovy ružencových bratstiev?


„Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti. Členovia ružencového bratstva podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu členov ružencového bratstva patria aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva (napr. návšteva chorých, podporovanie sociálne slabších rodín a pod.). Členovia ružencového bratstva majú byť nápomocní farárovi farnosti napríklad modlitbou posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.“